ПОЛОЖЕННЯ про відділ освіти Коропської районної державної адміністрації

95

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

голови районної державної адміністрації

№ 300 від 12  червня 2018 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ освіти Коропської

районної державної адміністрації

 

 1. Загальні положення:

1.1. Відділ освіти районної державної адміністрації (надалі – відділ) утворюється головою райдержадміністрації, входить до її складу і в межах району забезпечує виконання покладених на нього завдань.

1.2. Відділ освіти районної державної адміністрації  входить до системи органів виконавчої влади району і сприяє у забезпеченні реалізації державної політики у сфері освіти, інновацій та інформатизації, інтелектуальної власності.

1.3. Відділ освіти підпорядковується голові райдержадміністрації, а також підконтрольний і підзвітний  управлінню освіти і науки обласної державної адміністрації.

1.4.Відділ освіти районної державної   адміністрації   у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету  Міністрів  України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови райдержадміністрації, а також цим Положенням.

 1. Основними завданнями відділу освіти районної державної адміністрації є формування та забезпечення реалізації державної політики у  сфері освіти,   забезпечення якості освіти на відповідній території та доступності освіти.
 2. Завдання відділу:

3.1. Визначає перспективи і пріоритетні напрями розвитку з питань освіти на території району;

3.2. Забезпечує розвиток освітнього, інноваційного, інформаційного потенціалу району, інтелектуальної  власності;

3.3. Здійснює нормативно-правове  забезпечення  у сферах, що належать до компетенції відділу;

3.4. Створює умови для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної освіти та інклюзивного навчання;

3.5. Організовує впровадження програмно-методичного забезпечення дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних  закладів освіти;

3.6. Забезпечує формування оптимальної мережі дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних закладів, для задоволення освітніх потреб населення;

3.7. Забезпечує у межах своїх повноважень розвиток різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формує програми розвитку позашкільної  освіти, спрямовані на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснює навчально-методичне керівництво із зазначених питань;

3.8. Створює належні умови за місцем проживання для виховання дітей, які навчаються, розвитку здібностей, задоволення їх інтересів;

3.9. Здійснює нормативно-правове забезпечення закладів освіти;

3.10. Забезпечує здобувачів освіти підручниками й навчальними посібниками;

3.11. Формує мережу закладів освіти району;

3.12. Забезпечує підвезення учнів і педагогічних працівників до закладів початкової та базової середньої освіти і у зворотному напрямку

3.13. Здійснює заходи щодо матеріального та морального стимулювання працівників освіти, інших учасників освітнього процесу та вживає заходів до поліпшення матеріальних і житлових  умов учнів, вихованців, працівників освіти, організації їх медичного та побутового обслуговування;

3.14. Організовує навчання державних службовців з питань, що віднесені до його компетенції;

3.15. Здійснює замовлення, видачу й облік документів про освіту державного зразка;

3.16. Організовує діяльність психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти району;

3.17. Виконує  заходи  із проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів;

3.18. Затверджує мінімальні нормативи матеріально-технічного і фінансового забезпечення навчальних закладів;

3.19. Забезпечує організацію оздоровлення та відпочинку дітей;

3.20. Організовує розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних із діяльністю відділу, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також стосовно актів, які ним видаються, також в межах повноважень розглядає звернення та запити депутатів усіх рівнів;

3.21. Утворює, ліквідовує, реорганізовує установи та організації, що належать до сфери його управління, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посади та звільняє з посад їх керівників;

3.22. Здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України.

 

4.Відділ освіти з метою організації своєї діяльності:

4.1. Забезпечує у межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції  і контроль за  їх  здійсненням у відділі та структурних підрозділах;

4.2. Контролює діяльність установ, що належать до сфери його управління;

4.3. Організовує планово-фінансову роботу в установах, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

4.4. Забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

4.5. Забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, захист інформації з обмеженим доступом,  а також технічний захист інформації, контроль за їх збереженням у відділі;

4.6. Розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до його компетенції;

4.7. Подає голові районної державної адміністрації інформацію та інші аналітичні матеріали з питань, що належать до його компетенції;

4.8. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

4.9. Забезпечує захист персональних даних;

 1. Відділ має право:

5.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

5.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою); укладати в установленому порядку угоди про співпрацю;

5.3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення законодавства та змісту освіти, організації освітнього процесу;

5.4. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5.5. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції;

5.6. Проводити конференції, семінари, наради з питань, що належать до його компетенції;

5.7. Представляти в установленому порядку інтереси відділу в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції.

 1. Відділ освіти районної державної адміністрації у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами державної влади, допоміжними органами і службами, утвореними районною державною адміністрацією, а також з органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також об’єднаннями громадян, профспілками та організаціями роботодавців, підприємствами, установами, організаціями.
 2. Організаційно-розпорядча діяльність:

7.1 Відділ освіти районної державної адміністрації очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням голови районної державної адміністрації відповідно до законодавства про державну службу за погодженням з управлінням освіти і науки облдержадміністрації.

7.2. Обов’язки начальника відділу освіти:

7.2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу освіти, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

7.2.2. Подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ та його структуру в межах граничної чисельності та фонду оплати праці;

7.2.3. Затверджує посадові інструкції працівників відділу освіти районної державної адміністрації та розподіляє обов’язки між ними;

7.2.4. Затверджує положення про структурні підрозділи відділу освіти районної державної адміністрації;

7.2.5. Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

7.2.6. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

7.2.7. Звітує перед головою районної державної адміністрації та департаментом освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації про виконання, покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи; відповідає за виконання покладених на відділ завдань з реалізації державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій, інтелектуальної власності, фізичної культури;

7.2.8. Може входити до складу Колегії районної державної адміністрації;

7.2.9. Спрямовує і координує здійснення іншими органами виконавчої влади  заходів з питань, що належать до компетенції відділу;

7.2.10. Представляє інтереси району в галузі освіти у відносинах з юридичними та фізичними особами;

7.2.11. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

7.2.12. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування, представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами місцевої держадміністрації, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва відповідної районної державної адміністрації;

7.2.13. Видає у межах компетенції відділу накази, організує і контролює її виконання; накази нормативно-правового характеру реєструються в управлінні юстиції;

7.2.14. Подає на затвердження голови районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

7.2.15. Розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису відділу;

7.2.17. Здійснює добір кадрів;

7.2.18. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;

7.2.19. Призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоює їм ранги державних службовців, заохочує їх та притягає до дисциплінарної відповідальності;

7.2.20. Приймає на роботу та звільняє з роботи, заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників структурних підрозділів відділу освіти, керівників закладів освіти комунальної форми власності;

.2.21. Організовує та контролює виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, обласної державної адміністрації, районної державної адміністрації;

7.2.22. Бере участь у розгляді питань на засіданнях колегії районної державної адміністрації та вносить пропозиції щодо порядку денного таких засідань;

7.2.23. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

7.2.24. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни; забезпечує в межах своїх повноважень збереження в відділі інформації з обмеженим доступом;

7.2.25. Виконує повноваження керівника державної служби відповідно до законодавства про державну службу;

7.2.26. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

 

 1. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції відділу освіти районної державної адміністрації обговорення найважливіших напрямів його діяльності у відділі утворюється колегія у складі начальника (голова колегії), інших відповідальних працівників відділу, керівників навчальних закладів. До складу колегії відділу освіти районної державної адміністрації можуть включатися керівники підприємств, установ і організацій що входять до сфери управління райдержадміністрації, інші особи визначені законодавством.

8.1. До складу колегії можуть входити керівники інших місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, а також науковці, працівники рад фізкультурно-спортивних товариств, висококваліфіковані спеціалісти;

8.2. Склад колегії затверджується головою районної державної адміністрації за поданням начальника відділу;

8.3. Рішення колегії затверджуються наказами начальника відділу.

 

9.Для організації методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників забезпечення фінансово-господарської діяльності при відділі освіти районної державної адміністрації утворюються структурні підрозділи:

 • районний методичний кабінет;
 • заклади освіти;
 • централізована бухгалтерія;
 • господарська група;
 • дитячо-юнацька спортивна школа.
 1. При відділі освіти районної державної адміністрації можуть бути створені інші допоміжні органи для організації ефективної роботи відділу.

 

 1. Відділ освіти районної державної адміністрації є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України.